8 Oct 2014

Utama » » Komunikasi dalam organisasi

Komunikasi dalam organisasi

alt/text gambar alt/text gambar alt/text gambar PENAJAKomunikasi merupakan unsur penting dan nadi utama dalam kehidupan manusia. Manusia perlu berkomunikasi untuk melahirkan pendapat dan perasaan kepada sesiapa sahaja, perkongsian maklumat antara dua atau lebih individu atau kumpulan dalam mencapai satu pemahaman umum. Pada zaman moden sains dan teknologi sekarang, keperluan berkomunikasi bukan sahaja terhad untuk memenuhi keperluan hidup asas seperti bertutur dan menyampaikan maklumat, akan tetapi kehidupan manusia bertambah kompleks dan keperluan untuk berkomunikasi semakin luas.

Aspek dan elemen yang penting dalam kefungsian sesebuah organisasi adalah komunikasi. Keberkesanan komunikasi dan keberkesanan organisasi mempunyai hubungan yang rapat dan saling mempengaruhi. Dalam sesebuah organisasi, komunikasi ibarat nadi yang menggerakkan fungsi pengurusan dan hubungan kakitangan. Di antara masalah yang sering dihadapi oleh sesebuah organisasi adalah masalah komunikasi antara pihak pengurusan dan subordinat. 

Punca-punca berlaku masalah komunikasi tersebut mungkin kerana gaya kepimpinan atau kurang kemahiran berkomunikasi. Gaya kepimpinan yang lemah, kurang berinteraksi dan peka mendengar, autoritarian dan ortodoks boleh menghalang proses komunikasi yang lebih terbuka. Manakala kelemahan kemahiran interpersonal juga merupakan satu 'penyakit' yang menjadi pembunuh senyap kepada kedinamikan organisasi.

Justeru, komunikasi dua hala jenis terbuka, jelas dan saling mempercayai akan dapat mempengaruhi darjah komitmen seseorang individu terhadap organisasinya. Ini adalah kerana apabila seseorang individu menerima maklum balas yang positif tentang sifat pekerjaan di organisasi dan prestasinya dengan persetujuan pihak atasan, seseorang individu itu akan mempunyai darjah komitmen yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya dan organisasinya. 

Peningkatan darjah komitmen terhadap organisasi ini melibatkan proses komunikasi ke bawah dari pihak atasan kepada individu bawahan. Selain itu, individu bawahan juga akan meningkatkan darjah komitmen terhadap organisasi sekiranya maklumat yang jelas mengenai tugas mereka.

Akhir kata, hubungan komunikasi, kepuasan kerja, prestasi kerja dan komitmen organisasi merupakan pembolehubah yang penting dalam kejayaan sesebuah organisasi. Proses komunikasi (komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah dan komunikasi mendatar) merupakan aspek yang penting kerana mempunyai hubungan rapat dengan perlakuan individu dalam organisasi. 

Good communication skills place an organization at the correct slot in the society. The image of an organization depends on its ability to communicate with, the society around it. Good communication promotes better understanding between the employer and the employee

Komunikasi dalam sebuah organisasi memberi banyak manfaat secara langsung atau tidak langsung iaitu memudahkan para anggota bekerja dari arahan-arahan yang diberikan dari atasan dan mengurangkan salah faham yang biasa terjadi pada suatu organisasi.


Kongsi Artikel Ini :
Comments
0 Comments

Post a comment